logo

Kalkınma hedeflerinde yenilenebilir enerjinin payı düşük

10. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik  üretiminin payının beş yılda yalnızca yüzde 2 artacağı öngörüsü yer alıyor. Türkiye’nin 2014-2018 yılları arasındaki kalkınma hedeflerini ortaya koyan 10. Kalkınma Planı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından Meclis Plan ve  Bütçe Komisyonu’na sunuldu.
Bakan Yılmaz sunumunda planın 2 yıllık çalışma ile hazırlandığını söylerken,  plan için 46 özel ihtisas komisyonu ve 20 çalışma grubu toplandığını ve plana 10  bin kişinin katkı sağladığını belirtti.

Cevdet Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre Onuncu Kalkınma Planı’nda Türkiye  ekonomisinin 2014-2018 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 5.5′lik büyüme  göstererek GSYH’nın 2012′deki 786 milyar dolarlık seviyeden 2018′de 1.3 trilyon  dolarlık büyüklüğe ulaşması hedefleniyor.  Ekonomideki bu büyüme ise  nüfusunun 2018′de 80.4 milyona ulaşacağı tahmin edilen Türkiye’de kişi başı  ortalama geliri 2012′deki 10 bin 500 dolar seviyesinden 16 bin dolara çıkmasını  sağlayacak.
 
Planda Türkiye’nin 2012′de 241 bin 949 GWh olan elektrik enerjisi talebinin  2018′de 341 bin GWh’a çıkacağı öngörüsü yer alırken, yükselen bu talep  2012′de  3 bin 231 kWh olan kişi başı elektrik tüketiminin 2018′de 4 bin  241 kWh’a ulaşmasına neden olacak.

Bakan Cevdet Yılmaz açıklamasında ayrıca Türkiye’nin kurulu elektrik üretim  kapasitesinin halihazırdaki 58 bin MW’lık seviyeden 2018′de 78 bin MW’a  çıkarılmasının amaçlandığı bilgisini de paylaşırken, bu dönemde Türkiye’nin  enerjide dışa bağımlılığını azaltılmasının sağlanması için yerli ve  yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji ve enerji verimliliğine yönelik  politikalara öncelik verilmesi, yerli girdi kullanımının ve yerlileşmenin  artırılmasını hedefliyoruz diye konuştu.

Kalkınma Bakanı, linyit ve nükleer enerjide yapılan yatırımların faydalarının  önümüzdeki dönemde görüleceğini söylerken, aynı zamanda doğal gazın elektrik  üretiminde 2012′de yüzde 43.2 olarak gerçekleşen payının 2018′de yüzde 41′e  çekileceğini, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının ise  2012′deki yüzde 27′lik seviyeden 2018′de yüzde 29′a çıkacağını belirtti.

Kamu yatırımlarında enerjinin payı yüzde 7,3′ten yüzde 3,6′ya gerileyecek
10. Kalkınma Planı açıklandı. Buna göre en büyük pay ulaştırma sektörüne ayrılırken, en düşük pay teknolojik araştırma bölümünde olacak, Enerjinin yüzde 7,3 olan payı ise yüzde 3,6′ya gerileyecek.

Yerli kaynaklara dayalı enerji politikası çerçevesinde enerji hammaddesi aramalarına ağırlık verileceğinden madencilik sektörünün yatırımlardaki payı artacak.

 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında enerji alanında izlenecek politikalar  şöyle:

-Kamu kesiminin düzenleyici ve denetleyici rolü çerçevesinde, bir taraftan  rekabetçi piyasanın ve uygun bir yatırım ortamının oluşumu desteklenirken diğer  taraftan arz güvenliği yakından takip edilecek. Kamu kesimi ancak piyasaların  arz güvenliğini sağlamada yetersiz kalınması halinde yatırımcı olarak piyasanın  sağlıklı işleyişine katkı sunacak.
-Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli bir bölümü ile dağıtım  varlıklarının tümünün özelleştirilmesi tamamlanacak. Kamu kesimi  özelleştirmelerin dışında tuttuğu santrallerle elektrik üretimine devam edecek,  iletim ve toptan satış faaliyetlerini sürdürecek.
-Birincil elektrik kaynakları bazında dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve  orijin ülke farklılaştırmasına gidilecek, üretim sistemi içinde yerli ve  yenilenebilir enerji kaynaklarının payı azami ölçüde yükseltilecek,
-Kamu sahipliğinde kalacak elektrik iletiminde, yatırımlar elektrik  sisteminin güvenliğini koruyacak şekilde sürdürülecek. Yenilenebilir enerji  kaynaklarından sağlanan elektrik üretiminin sistem güvenliğini riske atmadan  şebekeye entegrasyonu amacıyla gerekli yatırımlar gerçekleştirilecek.
-Petrol ve doğalgazda olağanüstü durum arz stokları yeterli düzeyde  oluşturulacak. Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi ile Trakya’da yer alan  doğalgaz depolama tevsii projeleri tamamlanacak. Doğalgaz iletim ve dağıtım ağı  ülke sathında genişletilecek ve talep noktalarına doğalgaz ulaştırılacak.
-Akkuyu nükleer güç santralinin ilk ünitesinin plan dönemi içerisinde inşası  büyük oranda tamamlanacak. Ayrıca Sinop’ta ikinci bir santralin ilk ünitesinin  inşasına başlanacak. Plan döneminde 5 bin megavatlık üçüncü bir santralin saha  belirleme, ön fizibilite ve yatırım hazırlıklarına başlanacak.
-Nükleer enerji alanında hukuki ve kurumsal altyapı güçlendirilecek. Nükleer  alandaki faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesini tespit ve  teyit etmek için bağımsız, güçlü ve yetkin bir nükleer düzenleme ve denetleme  sistemi oluşturulacak.
-Radyoaktif atıkların depolanması, yönetimi, tasfiyesi politikaları;  kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi ve şeffaflık hususlarına önem verilerek  oluşturulacak. Nükleer teknoloji alanında ülkemizde yetkinlik kazanılması ve  başta inşaat olmak üzere yerli katkının artırılması desteklenecek.
-Yerli kömür kaynakları özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre dostu  teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülecek. Afşin-Elbistan  Havzası linyit rezervleri elektrik üretimi için değerlendirilecek. Küçük  rezervli kömür yataklarının bölgesel enerji üretim tesislerinde  değerlendirilmesi sağlanacak.
 
Enerji Enstitüsü ve Enerji Gazetesi