16 Muharrem 1446 | 22 Temmuz 2024 Pazartesi

CANLI DİNLECANLI DİNLE

Güncel

Ana Sayfa Haber Güncel

Mi'rac Kandili Duası

Son Güncelleme: 21 MART 2020 - TSİ 19:03

İlim, fikir ve gönül önderi Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin Recep ayı ile birlikte muhtelif zamanlarda ve yerlerde yapmış oldukları duaları Mi’rac Kandili vesilesiyle istifadenize sunuyoruz.

Allahümme yâ Rabbena, yâ Rabbena, yâ Rabbe'l-âlemîn!

Allahu Teâlâ hazretleri Miraç Kandili gecenizi hepiniz için hayırlı, mübarek, ecirli, sevaplı, kârlı ve kazançlı eylesin. Bu mübarek günün mânevî ikramâtına, Allahu Teâlâ hazretlerinin mağfiretine, rahmetine cümlenizi nâil eylesin. İki cihan saadetine mazhar eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.

Âcizâne, nâçizâne şu mübarek gecede; Ellerimizi sana açtık:

Yâ Rabbi! Suçlarımızı, günahlarımızı afv u mağfiret eyle. Âciz nâçiz ibadetlerimizi lütfunla kereminle kabul eyle yâ Rabbi! Kapından bizi boş döndürme yâ Rabbi! İbadetlerimizi yüzümüze çalma yâ Rabbi!

Dünyanın ve âhiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını sen bizlere ihsan eyle yâ Rabbi! Dünyanın ve âhiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden sana sığınıyoruz, sen bizi koru yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Senin gazabından, azâbından, ikâbından senin lütfuna, keremine, ihsanına, rahmetine sığınıyoruz. Senden sana sığınıyoruz, sen bizleri affeyle yâ Rabbi!

Receb ayı senin afv u mağfiret ayındır, bizleri affeyle yâ Rabbi. Bu mübarek üç ayların hayrından, feyzinden, bereketinden istifade eden kullardan eyle yâ Rabbi! Bu ayları gafil ve cahil geçirip mahrum kalanlardan etme yâ Rabbi!

Âhirete göçmüş olan müslüman ecdâd u ceddât, akrabâ u taallükât, ahbâb u yârânımızın, sevdiklerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Biz yaşayan kullarına da tevfîkini refîk eyle yâ Rabbi! Hidayet eyle yâ Rabbi! Lütf u ihsan eyle yâ Rabbi! Yolunda daim, zikrinde kâim hayırlı kullar eyle yâ Rabbi! Şerlerden, günahlardan, haramlardan bizleri uzak eyle yâ Rabbi!

Hatimlerini indirdiğimiz şu Kitâb-ı Kerîm'in, Kur'ân-ı Hakîm'ine en güzel tarzda ittiba etmeyi bizlere nasîb-i müyesser eyle yâ Rabbi! Kur'ân-ı Kerîm'in şefaatine ermeyi nasip eyle yâ Rabbi! Kur'ân-ı Kerîm'in senin huzurunda Mahkeme-i Kübrâ'nda davacı olduğu kullar durumuna bizi düşürme yâ Rabbi! Şikâyetçi duruma düşürme yâ Rabbi!

Kur'ân-ı Kerîm'in bilmediğimiz yerlerini okuyup ezberlememizi nasip eyle! Ahkâmını öğrenip hayatımızı Kur'an'a göre yaşamayı nasip eyle yâ Rabbi! Haramlarını haram bilip korunmayı nasip eyle yâ Rabbi! Emirlerini baş tâcı edip uygulamayı, icra etmeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Cümlemizin gönüllerimizdeki muratlarımızı, isteklerimizi ayrı ayrı Sen hepimizin dileklerini bilirsin, sana mâlumdur ihsan eyle yâ Rabbi!

Bizi dünyanın ve âhiretin hayırlarına erdir yâ Rabbi!

Cümlemize helal, hayırlı rızıklar ihsan eyle yâ Rabbi!

Cümlemizin vücutlarımıza sıhhat u âfiyetler ihsan eyle yâ Rabbi!

Dertlerimize devalar bahşeyle yâ Rabbi! Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle yâ Rabbi! Borçlu kardeşlerimize borçlarını ödemek nasip eyle yâ Rabbi! Kimsenin minneti altında, borcu altında bizleri bırakma yâ Rabbi!

Helal ve temiz rızıklarla merzuk eyle yâ Rabbi! Çünkü haram yendiği zaman dualar da kabul olmaz, bizi haramlardan koru yâ Rabbi! Eğer evvelce bulaştığımız günahlar ve haramlar dolayısıyla cezalarımız varsa, kaldır yâ Rabbi! Duası kabul olmayan kullar durumuna düşmekten bizi kurtar yâ Rabbi!

Yolunda daim, zikrinde kâim eyle yâ Rabbi!

Son nefeste sevdiğin bir kul olarak, abdestliyken, ibadet yolundayken, dilimiz senin zikrinle meşgulken, gözümüzden perdeler kaldırılıp cennet makamlarımız gösterilirken habîb-i edîbinin cemalini göre göre, senin rahmetine ermiş olarak, buyurun beraber diyelim;

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû diyerek senin istediğin mü'min kul olma;

Ve lâ temûtünne illâ ve entüm müslimûn. "Ancak müslüman olarak ölün, başka türlü gelmeyin." dediğin şekilde, mü'minler, hakiki müslümanlar olarak ruh teslim edip huzuruna sevdiğin kul olarak gelmemizi nasip eyle yâ Rabbi!

Bizi mahşer gününde de Peygamber Efendimiz'in Livâü'l-hamd'i altında haşreyle yâ Rabbi!

Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri düşürme yâ Rabbi!

Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenen bahtiyar kullarından olmayı nasip eyle yâ Rabbi!

Defter divan açılıp, günahlar ortaya saçılıp mahşer halkına rezil rüsvâ olan kullardan etme yâ Rabbi!

Bi-gayri hisâb cennetine dâhil eyle yâ Rabbi! Habîb-i edîbine komşu eyle yâ Rabbi!

Habîb-i edîbinin havz-ı kevserinden doya doya nûş etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle yâ Rabbi!

Firdevs-i Âlâ'da rıdvân-ı ekberine cümlemizi vasıl eyle yâ Rabbi!

Senin cemalini gören has kullarının zümresine, büyük ikramlara erdirdiğin kullarının zümresine bizleri de dahil eyle yâ Rabbi!

Dualarımızı ahsen ve etem olarak kabul eyle yâ Rabbi!

Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle yâ Rabbi! Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle yâ Rabbi! Has ümmetleri arasına cümlemizi dâhil eyle yâ Rabbi! Havz-ı Kevser'i başında Peygamber Efendimiz'e sevdiği ümmetler olarak kavuşmayı nasip eyle yâ Rabbi! O Havz-ı Kevser'den daldırıp daldırıp o mübarek kupalarla doya doya nûş etmeyi cümlemize nasip eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbe'l-âlemîn!

Vücutlarımıza sıhhatler, âfiyetler ihsan eyle! Maddî ve mânevî hastalık, ruhî ve bedenî rahatsızlıklarımıza şifalar bahşeyle yâ Rabbi! Ahlâkî zaaf ve kusurlarımızı izale eyle yâ Rabbi! 

Bizi her türlü nakıslıklardan, noksanlardan, kusurlardan, hatalardan, kötü huylardan, kötü hâllerden, kötü sıfatlardan uzak, baîd, berî ve pak eyle yâ Rabbi! Pürnûr eyle yâ Rabbi! İçimizi, dışımızı pürnûr eyle yâ Rabbi! Güzel ahlâk ile sevdiğin Kur'ân-ı Kerîm ahlâkı ile bizi ahlâklandır yâ Rabbi!

Resûlulluh yolunda yürüyüp onun ahlâkını öğrenip onun ahlâkıyla ahlâklanmayı, ahlâk-ı Muhammediye ile mütehallık olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Kalbimizi takvâ ile doldur yâ Rabbi! Yakîn ile doldur yâ Rabbi! Sıdk u sadakat ile doldur yâ Rabbi! Nur ile doldur yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Bize marifetini ihsan eyle! Ârif kullar olmayı nasip eyle!

Muhabbetini, aşkını gönlümüze doldur yâ Rabbi! Şu gönül, sadece seni sevmekle vazifeli. Başka sevgilere bulaştırma yâ Rabbi! Mâsivayı gönlümüzden çıkar yâ Rabbi! Senin aşkını doldur yâ Rabbi! Sevdiğin kul eyle yâ Rabbi!

Bir kulun Allah indindeki mertebesi Allah'ın o kulunun zihnindeki mertebesi gibidir! Bizi, seni sevenlerden eyle yâ Rabbi! Seni bilenlerden eyle yâ Rabbi! Sana itaat edenlerden eyle! Son nefeste gözümüzden perdeler kaldırılınca cennetteki köşklerimiz gösterilerek Resûlullah Efendimiz'in cemâlini göre göre aşk ile şevk ile buyurun beraber diyelim:

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû diye diye iman-ı kâmil ile can emanetimizi sana vermeyi nasip eyle yâ Rabbi!

Cenâb-ı Hak rızasını kazanmaya vesile eylesin. Rızasına uygun çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Nice nice kandilleri cümlenize erdirsin.

Ve bi-hürmeti esrâr-ı sûreti'l-fâtiha mea's-salâvat.

Amin